Bel 024-7600 760

Advocaat Contractenrecht Nijmegen

Contractenrecht, verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht. Dat zijn allemaal benamingen voor het rechtsgebied aangaande de afspraken tussen u, uw klanten en uw leveranciers. TIJS advocatuur kan u bijstaan en adviseren op het gebied van het contractenrecht. Wilt u uw algemene voorwaarden laten opstellen of laten controleren ? betalen uw klanten niet ? Of heeft u problemen met een leverancier ? Tegen een reëel tarief helpt TIJS advocatuur u verder.

  • Wanprestatie
  • Algemene voorwaarden
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Verkoper/koper met succes aansprakelijk stellen
  • Uitleg van de overeenkomst
  • Bedrog/dwaling

Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u een geschil heeft aangaande de overeenkomst die u heeft gesloten met en leverancier of een klant.

Wanprestatie

Toerekenbare tekortkoming is de juridische term voor wanprestatie. Wanneer uw klant of uw leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, is het zaak om de juiste stappen te zetten. In gebreke stellen, buitengerechtelijke kosten aanzeggen, enz. Wanneer uw klant of leverancier in gebreke blijft, kunt u de overeenkomst vaak ontbinden en kunt u schadevergoeding vorderen. Wanneer u verzuimt uw contractpartij in gebreke te stellen, vist u vaak achter het net.

Algemene voorwaarden

Voor bijna iedere ondernemer is het interessant om algemene voorwaarden te hanteren. Algemene voorwaarden zijn bedingen die standaard in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. In deze voorwaarden kunt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid beperken of een klachtenprocedure opnemen die door de klant gevolgd moet worden. Het is erg belangrijk dat er duidelijk naar de toepasselijkheid van de voorwaarden wordt verwezen en dat de voorwaarden aan de klant ter hand worden gesteld. Wanneer dit niet gebeurd zijn de voorwaarden niet op de transactie van toepassing. Er zijn ook bedingen die voorkomen op de grijze of de zwarte lijst. Deze bedingen worden geacht onredelijk bezwarend te zijn. In veel gevallen kan de wederpartij deze bedingen buiten werking stellen door de vernietiging in te roepen.

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst (contract) waarbij twee of meer partijen hun afspraken over samenwerking vastleggen. Dat kunnen afspraken zijn over de taakverdeling of over de verdeling van de winst. In een samenwerkingsovereenkomst kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over  het doel en de wijze van een samenwerking, de duur van de samenwerking en de wijze van de beëindiging van de samenwerking. De belangrijkste punten van de samenwerkingsovereenkomst zijn met name de bepalingen over de looptijd van de overeenkomst, de verschillende vergoedingen en de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. TIJS advocatuur kan voor u een samenwerkingsovereenkomst opstellen of uw bestaande samenwerkingsovereenkomst tegen het licht houden.

Verkoper/koper met succes aansprakelijk stellen

TIJS advocatuur kan uw leverancier of contractspartij aansprakelijk stellen voor de schade die wordt veroorzaakt doordat hij in gebreke blijft. Het is van belang om de leverancier tijdig op de hoogte te brengen van uw klacht. Wanneer er te laat wordt geklaagd, verliest u al uw rechten (art. 6:89 BW en art. 7:23 BW).

Uitleg van de overeenkomst

Zakelijke partijen verschillen vaak van mening over de uitleg van een overeenkomst. De gebezigde termen en zinsneden zijn vaak voor tweeërlei uitleg vatbaar. Niet alleen de letter van de tekst is van belang maar ook de bedoeling van partijen. Uiteindelijk is doorslaggevend wat partijen hebben bedoeld met de gemaakte afspraken. Hierbij is ook de hoedanigheid van partijen van belang. Hierbij is het arrest Haviltex nog steeds maatgevend. Hierin is bepaald dat

Bedrog / dwaling

Wanneer uw contractspartij bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, kan er sprake zij van dwaling of bedrog. U heeft dan immers onder een verkeerde voorstelling van zaken een overeenkomst gesloten. De overeenkomst kan in een dergelijk geval vaak worden vernietigd zodat u daaraan niet meer gebonden bent.

Advies voor een vaste prijs

Heeft u een zakelijk geschil of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen dan kan een vaste prijs worden afgesproken. Ook is het mogelijk uw bestaande voorwaarden te laten controleren. TIJS advocatuur kan snel uw situatie beoordelen. Een juridische beoordeling van uw geschil, een brief op maat of een onderhandelingstraject tegen een vaste prijs behoren tot de mogelijkheden.

  • Juridische beoordeling geschil kost 175 euro
  • Brief op maat kost 195 euro
  • Algemene voorwaarden opstellen 495 euro
  • Onderhandelingstraject kost 595 euro

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 175 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 195 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

Algemene voorwaarden opstellen

Juridisch waterdichte algemene voorwaarden afgestemd op uw situatie voor een vaste prijs van 495 euro. De voorwaarden worden in overleg opgesteld aan de hand van uw specifieke situatie. Wat is in uw bedrijfstak van belang, welke risico’s komt u tegen en wat zijn de verplichtingen over en weer. Op basis van zoveel mogelijk relevante informatie worden er maatwerk geleverd. Ook ontvangt u advies over de implementatie van de voorwaarden in uw bedrijfsproces.

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 595 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met uw leverancier, klant of zakelijke relatie over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over schadevergoeding, procedure over gebreken, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden contractuele geschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de gedaagde partij woonachtig of gevestigd is. Wanneer het belang groter is dan 25.000 euro is de afdeling civiel recht van de rechtbank bevoegd. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Neem contact op