Advocaat Nijmegen - Het gezicht van Nijmegen

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 TIJS advocatuur is de handelsnaam van de eenmanszaak TIJS advocatuur (kvk nr. 57740011).
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan TIJS advocatuur, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht

2.1 Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door de eenmanszaak TIJS advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
2.2 Verstrekte opdrachten worden door TIJS advocatuur uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

3. Aansprakelijkheid

3.1 TIJS advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3.2 TIJS advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. De eventuele aansprakelijkheid van TIJS advocatuur is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van TIJS advocatuur komende eigen risico. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van TIJS advocatuur om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht geven, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het kantoor beperkt tot de in rekening gebrachte honoraria met een maximum van € 5.000,–.
3.3 Opdrachtgever vrijwaart TIJS advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de ten behoeven van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.4 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor TIJS advocatuur toch aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door TIJS advocatuur gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat TIJS advocatuur onder die verzekering draagt.
3.5 TIJS advocatuur zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever. TIJS advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

4. Honorarium en verschotten

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door TIJS advocatuur omvatten het honorarium, vermeerderd met de omzetbelasting (hoog tarief). Daarnaast zal TIJS advocatuur de kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt (verschotten) aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals reiskosten, griffierechten, koerierskosten, vertaalkosten, deurwaarderskosten, kosten voor getuigen/deskundigen, kosten van uittreksels en de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.
4.2 Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
4.3 TIJS advocatuur is gerechtigd de geldende uurtarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen óók in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
4.4 TIJS advocatuur kan de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie.
4.5 In zaken die worden behandeld op basis van door de Staat der Nederlanden gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen.

5. Betaling

5.1 Declaraties dienen te worden voldaan zonder korting of verrekening door bijschrijving van het gedeclareerde bedrag binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de
geldende wettelijke rente verschuldigd. Alle kosten aan de zijde van TIJS advocatuur in verband met niet-tijdige betaling door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
5.2 Indien de opdrachtgever meent dat hij niet tot betaling van een bepaald in rekening gebracht honorarium gehouden is, dient hij dit, op straffe van verval van zijn rechten, binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk te laten weten aan TIJS advocatuur. Hierna kan opdrachtgever niet meer reclameren.
5.3 Bij niet tijdige betaling is TIJS advocatuur gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
5.4 Over de op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden TIJS advocatuur ontvangen bedragen wordt geen rente vergoed.
5.5 Opdrachtgever stemt in met de verrekening van de aan hem toekomende gelden op de derdengelden rekening met de nog aan TIJS advocatuur verschuldigde bedragen.

6. Overig

6.1 Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk te geschieden.
6.2 Niet alleen TIJS advocatuur, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door TIJS advocatuur zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
6.3 Op de rechtsverhouding tussen TIJS advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of in verband met een met of door TIJS advocatuur gesloten overeenkomst van opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.
6.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde dan ook jegens TIJS advocatuur in verband met verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Neem vrijblijvend contact op

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over schadevergoeding, procedure over gebreken, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden contractuele geschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de gedaagde partij woonachtig of gevestigd is. Wanneer het belang groter is dan 25.000 euro is de afdeling civiel recht van de rechtbank bevoegd. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

vanaf
€ 1.595,-

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 695 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met de verkoper of met uw klant over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

€ 695,-

Opstellen alg. voorwaarden

Juridisch waterdichte algemene voorwaarden afgestemd op uw situatie voor een vaste prijs van 495 euro. De voorwaarden worden in overleg opgesteld aan de hand van uw specifieke situatie. Wat is in uw bedrijfstak van belang, welke risico’s komt u tegen en wat zijn de verplichtingen over en weer. Op basis van zoveel mogelijk relevante informatie worden er maatwerk geleverd. Ook ontvangt u advies over de implementatie van de voorwaarden in uw bedrijfsproces.

€ 495,-

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 225 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

€ 225,-

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 195 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

€ 195,-

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Gratis
Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur