Huurrecht Nijmegen

Huurrecht advocaat in Nijmegen e.o.

Heeft u een geschil met uw verhuurder ? Wat zijn uw rechten als huurder of verhuurder ? Wilt u uw huis tijdelijk verhuren ? Heeft uw huurder een forse huurachterstand ? Dit zijn allemaal zaken waar u mee te maken kunt krijgen.

Huurrecht

Het huurrecht regelt de rechten en verplichtingen tussen huurders en verhuurders. Er wordt binnen het huurrecht onderscheid gemaakt tussen bedrijfsruimte en woonruimte. Zij hebben ieder een eigen wettelijk regime. De bepalingen zijn deels bedoeld om de zwakkere partij te beschermen. In veel gevallen is dat de huurder. Een huurder geniet huurbescherming en ook regelingen omtrent de huurprijs en de servicekosten zijn wettelijk vastgelegd. Een verhuurder is vaak verplicht gebreken te herstellen. TIJS advocatuur is gespecialiseerd in het huurrecht en kan u onder andere vertegenwoordigen, adviseren of bijstaan in geval van:

  • Huurachterstand
  • Woningontruiming
  • Herstel van gebreken
  • Verhoging / verlaging huurprijs
  • Overige huurgeschillen

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Voor sociale huurwoningen geldt voor het jaar 2021 huurbevriezing. In 2021 mogen verhuurders dus géén huurverhoging doorvoeren voor (sociale) huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (aanvangshuurprijs tot € 752,33). De maximale huurverhoging in deze sociale sector bedraagt dus 0 %. Deze huurbevriezing geldt tot 1 juli 2022. De ma…
In de meeste gevallen, geniet een huurder van een woning huurbescherming. Enkel in specifieke in de wet genoemde gevallen kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen tegen de zin van huurder in. Je moet daarbij denken aan overlast, wanbetaling of dringend eigen gebruik bij de verhuurder.…
In beginsel mag u een gehuurde bedrijfsruimte niet onderverhuren. Dit is enkel toegestaan indien deze mogelijkheid is opgenomen in het huurcontract of wanneer de verhuurder toestemming heeft gegeven.…
Het is niet verstandig om de huurachterstand op te laten lopen tot drie maanden. In het algemeen is een rechter van mening dat een huurachterstand van drie maanden ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Dat betekent dat de huurovereenkomst eindigt en het gehuurde moet worden ontruimd.…

Specialisaties

Ook staat TIJS advocatuur bedrijven bij met vraagstukken omtrent huurrecht van bedrijfsruimte. De advocaat van TIJS advocatuur heeft veel ervaring met geschillen over verhuur van bedrijfsruimte. Hierbij kan gedacht worden aan geschillen over achterstallig onderhoud, huurprijsverhoging, huurprijsvermindering en de oplevering van bedrijfsruimte. Wanneer een bedrijfspand in een slechte staat wordt opgeleverd, is het vaak mogelijk de schade op de huurder te verhalen. Het huurrecht bedrijfsruimte is gecompliceerd en het tijdig inwinnen van advies levert vaak veel winst op.

Een huurder dient zijn verplichtingen op grond van het huurcontract na te komen. Dat houdt in dat hij tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting. In de meeste huurovereenkomst is opgenomen dat de huur voor de eerste van de maand op de rekening van de verhuurder moet zijn bijgeschreven. Verder is de huurder onder andere verplicht om de tuin te onderhouden en kleine gebreken aan de woning te herstellen.

De verhuurder van een woning heeft verschillende verplichtingen. Huurgenot verschaffen, onderhoud plegen en gebreken verhelpen.
Wanneer uw woning een gebrek vertoont, is de verhuurder verplicht het gebrek te verhelpen. Wanneer de verhuurder dit verzuimt, kan de huurder het gebrek zelf (laten) verhelpen en redelijke kosten verrekenen met de huurprijs. De verhuurder is ook verplicht om huurgenot te verschaffen. Wanneer de verhuurder deze verplichting niet nakomt, kan in sommige gevallen huurvermindering worden gevorderd.

Vaak kan de huur niet worden opgezegd ondanks het feit dat dit in de huurovereenkomst staat vermeld. Verhuurders zijn gebonden dwingend wettelijke bepaling waarvan niet mag worden afgeweken. Huuropzeggingen kunnen de wettelijke toets vaak niet doorstaan. U kunt in dat geval als huurder met succes verweer voeren tegen de opzegging van de huurovereenkomst.

Bij een dreigende ontruiming van uw huurwoning is snel optreden vereist. TIJS advocatuur neemt direct contact op met de deurwaarder om te beoordelen of de ontruiming van de woning nog kan worden voorkomen. Uw huurbaas is gebonden aan dwingend wettelijke bepalingen. Vaak kan een huisontruiming nog worden voorkomen.

Professioneel advies

Wanneer u een geschil heeft met uw huurder of verhuurder kan TIJS advocatuur snel zien of u in uw recht staat. U krijgt een eerlijk advies zonder valse beloften. Hiermee kunnen de problemen met uw huurbaas of huurder snel uit de wereld zijn.

Vaste prijs afspreken

Het huurrecht is een lastig rechtsgebied waarbij professioneel advies vaak noodzakelijk blijkt. TIJS advocatuur kan problemen met uw huurder of verhuurder voorkomen en oplossen. Hiervoor worden vaste prijzen gerekend.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur