Advocaat Contractrecht

Contractenrecht advocaat Nijmegen e.o.

Contractenrecht, verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht. Dat zijn allemaal benamingen voor het rechtsgebied aangaande de afspraken tussen u, uw klanten en uw leveranciers. Wilt u uw algemene voorwaarden laten opstellen of laten controleren ? betalen uw klanten niet ? Of heeft u problemen met een leverancier ? Tegen een reëel tarief helpt TIJS advocatuur u verder.

Contractenrecht

Het contractenrecht is een breed rechtsgebied. Bij het opstellen van een contract is het zaak om de belangrijkste verplichtingen goed vast te leggen. Ook is het in veel gevallen raadzaam algemene voorwaarden te hanteren. Deze algemene voorwaarden moeten echter wel op de juiste manier worden gebruikt. Doet u dat niet dan zijn de voorwaarden niet van toepassing of kunnen deze worden vernietigd door uw contractspartij. Het inventariseren van de risico’s om deze vervolgens op de juiste manier vast te leggen.

TIJS advocatuur kan u o.a. bijstaan en adviseren op het gebied van het contractenrecht:

  • Wanprestatie
  • Algemene voorwaarden
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Verkoper/koper met succes aansprakelijk stellen
  • Uitleg van de overeenkomst
  • Bedrog/dwaling

Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u een geschil heeft aangaande de overeenkomst die u heeft gesloten met en leverancier of een klant.

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Wanprestatie is een ander woord voor de juridische term "toerekenbare tekortkoming". Het houdt in dat de gemaakte afpsraken niet nakomt. Wanneer u te laat betaalt of niet levert wat u heeft afgesproken is er sprake van een wanprestatie.…

Specialisaties

Wanneer uw contractspartij bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, kan er sprake zij van dwaling of bedrog. U heeft dan immers onder een verkeerde voorstelling van zaken een overeenkomst gesloten. De overeenkomst kan in een dergelijk geval vaak worden vernietigd zodat u daaraan niet meer gebonden bent.

Zakelijke partijen verschillen vaak van mening over de uitleg van een overeenkomst. De gebezigde termen en zinsneden zijn vaak voor tweeërlei uitleg vatbaar. Niet alleen de letter van de tekst is van belang maar ook de bedoeling van partijen. Uiteindelijk is doorslaggevend wat partijen hebben bedoeld met de gemaakte afspraken. Hierbij is ook de hoedanigheid van partijen van belang. Hierbij is het arrest Haviltex nog steeds maatgevend. Hierin is bepaald dat

TIJS advocatuur kan uw leverancier of contractspartij aansprakelijk stellen voor de schade die wordt veroorzaakt doordat hij in gebreke blijft. Het is van belang om de leverancier tijdig op de hoogte te brengen van uw klacht. Wanneer er te laat wordt geklaagd, verliest u al uw rechten (art. 6:89 BW en art. 7:23 BW).

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst (contract) waarbij twee of meer partijen hun afspraken over samenwerking vastleggen. Dat kunnen afspraken zijn over de taakverdeling of over de verdeling van de winst. In een samenwerkingsovereenkomst kunnen allerlei afspraken worden vastgelegd over  het doel en de wijze van een samenwerking, de duur van de samenwerking en de wijze van de beëindiging van de samenwerking. De belangrijkste punten van de samenwerkingsovereenkomst zijn met name de bepalingen over de looptijd van de overeenkomst, de verschillende vergoedingen en de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen. TIJS advocatuur kan voor u een samenwerkingsovereenkomst opstellen of uw bestaande samenwerkingsovereenkomst tegen het licht houden.

Voor bijna iedere ondernemer is het interessant om algemene voorwaarden te hanteren. Algemene voorwaarden zijn bedingen die standaard in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. In deze voorwaarden kunt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid beperken of een klachtenprocedure opnemen die door de klant gevolgd moet worden. Het is erg belangrijk dat er duidelijk naar de toepasselijkheid van de voorwaarden wordt verwezen en dat de voorwaarden aan de klant ter hand worden gesteld. Wanneer dit niet gebeurd zijn de voorwaarden niet op de transactie van toepassing. Er zijn ook bedingen die voorkomen op de grijze of de zwarte lijst. Deze bedingen worden geacht onredelijk bezwarend te zijn. In veel gevallen kan de wederpartij deze bedingen buiten werking stellen door de vernietiging in te roepen.

Toerekenbare tekortkoming is de juridische term voor wanprestatie. Wanneer uw klant of uw leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, is het zaak om de juiste stappen te zetten. In gebreke stellen, buitengerechtelijke kosten aanzeggen, enz. Wanneer uw klant of leverancier in gebreke blijft, kunt u de overeenkomst vaak ontbinden en kunt u schadevergoeding vorderen. Wanneer u verzuimt uw contractpartij in gebreke te stellen, vist u vaak achter het net.

Advies voor een vaste prijs

Heeft u een zakelijk geschil of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen dan kan een vaste prijs worden afgesproken. Ook is het mogelijk uw bestaande voorwaarden te laten controleren. TIJS advocatuur kan snel uw situatie beoordelen. Een juridische beoordeling van uw geschil, een brief op maat of een onderhandelingstraject tegen een vaste prijs behoren tot de mogelijkheden.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur