Advocaat Contractrecht

Contractenrecht advocaat Nijmegen e.o.

Contractenrecht, verbintenissenrecht of overeenkomstenrecht. Dat zijn allemaal benamingen voor het rechtsgebied aangaande de afspraken tussen u, uw klanten en uw leveranciers. Wilt u uw algemene voorwaarden laten opstellen of laten controleren ? betalen uw klanten niet ? Of heeft u problemen met een leverancier ? Tegen een reëel tarief helpt TIJS advocatuur u verder.

Contractenrecht

Het contractenrecht is een breed rechtsgebied. Bij het opstellen van een contract is het zaak om de belangrijkste verplichtingen goed vast te leggen. Ook is het in veel gevallen raadzaam algemene voorwaarden te hanteren. Deze algemene voorwaarden moeten echter wel op de juiste manier worden gebruikt. Doet u dat niet dan zijn de voorwaarden niet van toepassing of kunnen deze worden vernietigd door uw contractspartij. Het inventariseren van de risico’s om deze vervolgens op de juiste manier vast te leggen.

TIJS advocatuur kan u o.a. bijstaan en adviseren op het gebied van het contractenrecht:

  • Wanprestatie
  • Algemene voorwaarden
  • Samenwerkingsovereenkomst
  • Verkoper/koper met succes aansprakelijk stellen
  • Uitleg van de overeenkomst
  • Bedrog/dwaling

Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u een geschil heeft aangaande de overeenkomst die u heeft gesloten met en leverancier of een klant.

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Wanneer schadevergoeding bij wanprestatie?

Iemand heeft pas recht op schadevergoeding nadat de ander in verzuim is. Meest…

Wanneer zijn algemene voorwaarden bindend?

Algemenen voorwaarden zijn bindend indien er voor of bij het sluiten van de ov…

Wanneer is er sprake van wanprestatie?

Wanprestatie is een ander woord voor de juridische term "toerekenbare tekortko…

Specialisaties

Bedrog / dwaling

Wanneer uw contractspartij bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt, kan er sprake zij van dwaling of bedrog. U heeft dan immers onder een verkeerde voorstelling van zaken een overeenkomst gesloten. De overeenkomst…

Uitleg van de overeenkomst

Zakelijke partijen verschillen vaak van mening over de uitleg van een overeenkomst. De gebezigde termen en zinsneden zijn vaak voor tweeërlei uitleg vatbaar. Niet alleen de letter van de tekst is van belang maar ook de bedoeling van partijen. Uiteind…

Verkoper/koper met succes aansprakelijk stellen

TIJS advocatuur kan uw leverancier of contractspartij aansprakelijk stellen voor de schade die wordt veroorzaakt doordat hij in gebreke blijft. Het is van belang om de leverancier tijdig op de hoogte te brengen van uw klacht. Wanneer er te laat wordt…

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst (contract) waarbij twee of meer partijen hun afspraken over samenwerking vastleggen. Dat kunnen afspraken zijn over de taakverdeling of over de verdeling van de winst. In een samenwerkingsovereenkomst…

Algemene voorwaarden

Voor bijna iedere ondernemer is het interessant om algemene voorwaarden te hanteren. Algemene voorwaarden zijn bedingen die standaard in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. In deze voorwaarden kunt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid beperken of …

Wanprestatie

Toerekenbare tekortkoming is de juridische term voor wanprestatie. Wanneer uw klant of uw leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, is het zaak om de juiste stappen te zetten. In gebreke stellen, buitengerec…

Advies voor een vaste prijs

Heeft u een zakelijk geschil of wilt u algemene voorwaarden laten opstellen dan kan een vaste prijs worden afgesproken. Ook is het mogelijk uw bestaande voorwaarden te laten controleren. TIJS advocatuur kan snel uw situatie beoordelen. Een juridische beoordeling van uw geschil, een brief op maat of een onderhandelingstraject tegen een vaste prijs behoren tot de mogelijkheden.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Gratis

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 175 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

€ 175,-

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 195 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

€ 195,-

Opstellen alg. voorwaarden

Juridisch waterdichte algemene voorwaarden afgestemd op uw situatie voor een vaste prijs van 495 euro. De voorwaarden worden in overleg opgesteld aan de hand van uw specifieke situatie. Wat is in uw bedrijfstak van belang, welke risico’s komt u tegen en wat zijn de verplichtingen over en weer. Op basis van zoveel mogelijk relevante informatie worden er maatwerk geleverd. Ook ontvangt u advies over de implementatie van de voorwaarden in uw bedrijfsproces.

€ 495,-

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 595 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met de verkoper of met uw klant over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

€ 595,-

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over schadevergoeding, procedure over gebreken, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden contractuele geschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de gedaagde partij woonachtig of gevestigd is. Wanneer het belang groter is dan 25.000 euro is de afdeling civiel recht van de rechtbank bevoegd. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

vanaf
€ 1.495,-
Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur