Paleis van justitie

Veelgestelde vragen FAQ

Consumentenrecht

Wanneer ondeugdelijk product?

Er is sprake van een ondeugdelijk product wanneer het product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u mag hebben op grond van de koopovereenomst. Dit zal per geval bekeken moeten worden en alle omstandigheden spelen daarbij een rol. Van een dure nieuwe auto mag u meer verwachten dan van een goedkope tweedehands auto.

Hoe krijg ik mijn geld terug van webwinkel?

U heeft vaak binnen 14 dagen het recht van retour. U hoeft geen reden op te geven maar kunt de goederen retourneren en heeft dan recht op tergubetaling van het aankoopbedrag. U kunt eerst zelf een standaard brief sturen. Een voorbeeld hiervan vindt u op www.consuwijzer.nl .

Wanneer recht op pro deo advocaat?

U heeft recht op een pro deo advocaat (toevoeging) indien uw inkomen onder de inkomensgrens van de Raad voor rechtsbijstand ligt. U vindt deze inkomensgrens op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html

Huurrecht

Wat is de maximale huurverhoging voor 2021 en 2022 ?

Voor sociale huurwoningen geldt voor het jaar 2021 huurbevriezing. In 2021 mogen verhuurders dus géén huurverhoging doorvoeren voor (sociale) huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (aanvangshuurprijs tot € 752,33). De maximale huurverhoging in deze sociale sector bedraagt dus 0 %. Deze huurbevriezing geldt tot 1 juli 2022. De maximale jaarlijkse huuraanpassing – die meestal per 1 juli plaatsvindt – voor sociale huurwoningen voor 2022 bedraagt 2,3 %. Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om bij de jaarlijkse huuraanpassing een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen. Voor woningen in de vrije sector geldt normaliter geen maximale huurverhoging. De jaarlijkse verhoging is overgelaten aan de vrije marktwerking tussen partijen. Sinds mei 2021 is er echter tijdelijk een maximum gesteld aan de huurverhoging over de jaren 2021 tot 2024. D vrije sector betreft woningen waarvan de aanvangshuurprijs boven de liberalisatiegrens van € 752,33 ligt. Voor 2021 geldt een maximale verhoging van 2,4 %. Staat er een lagere huurverhoging in uw contract dan geldt dat als maximum. Voor 2022 geldt ook een maximale verhoging voor de vrije sector van 3,3%. Dat is 1% + de inflatie van 2,3 %. Deze berekeningswijze voor de

Heb ik huurbescherming ? (particulier)

In de meeste gevallen, geniet een huurder van een woning huurbescherming. Enkel in specifieke in de wet genoemde gevallen kan een verhuurder de huurovereenkomst beëindigen tegen de zin van huurder in. Je moet daarbij denken aan overlast, wanbetaling of dringend eigen gebruik bij de verhuurder.

Mag ik onderverhuren (zakelijk)?

In beginsel mag u een gehuurde bedrijfsruimte niet onderverhuren. Dit is enkel toegestaan indien deze mogelijkheid is opgenomen in het huurcontract of wanneer de verhuurder toestemming heeft gegeven.

Hoe groot mag huurachterstand zijn (zakelijk)?

Het is niet verstandig om de huurachterstand op te laten lopen tot drie maanden. In het algemeen is een rechter van mening dat een huurachterstand van drie maanden ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Dat betekent dat de huurovereenkomst eindigt en het gehuurde moet worden ontruimd.

Contracten recht

Wanneer zijn algemene voorwaarden bindend?

Algemenen voorwaarden zijn bindend indien er voor of bij het sluiten van de overeenkomst is medegedeeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en men deze ook heeft kunnen lezen.

Wanneer is er sprake van wanprestatie?

Wanprestatie is een ander woord voor de juridische term “toerekenbare tekortkoming”. Het houdt in dat de gemaakte afpsraken niet nakomt. Wanneer u te laat betaalt of niet levert wat u heeft afgesproken is er sprake van een wanprestatie.

Wanneer schadevergoeding bij wanprestatie?

Iemand heeft pas recht op schadevergoeding nadat de ander in verzuim is. Meestel moet men daarvoor de ander eerst schriftelijk in gebreke stellen om zo de ander nog een laatste kans te geven om te presteren.

Incasso

Heeft iemand recht op een betalingsregeling ?

Nee, het sluiten van een betalingsregeling is namelijk geen verplichting, maar een gunst die verleend kan worden door de schuldeiser. Het is dus de schuldeiser die beslist of hij/zij akkoord gaat met een betalingsregeling.

Wie betaalt incassokosten ?

Indien de schuldenaar na een schriftelijke sommatie met een betaaltermijn van 14 dagen niet tot betaling overgaat, is hij/zij de wettelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van de hoogte van de vordering en liggen rond de 15%.

Wat is beslaglegging ?

De wet kent twee vormen van beslaglegging. Het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. De laatste vorm is van toepassing wanneer er een vonnis van een rechter tot betaling ligt. Een deurwaarder kan met dit vonnis beslag leggen op een bankrekening, uitkering, loon, auto of bijvoorbeeld de woning van de veroordeelde. Uit de opbrengst van het beslag wordt de vordering vervolgens voldaan. Ook de kosten van de beslaglegging komen voor rekening van de veroordeelde. Conservatoir beslag wordt gelegd voordat er een vonnis is van een rechter. De schuldeiser moet dan binnen 14 dagen een gerechtelijke procedure starten, om bij de rechtbank te eisen dat de vordering ook wordt toegewezen. Doet hij/zij dat niet dan vervalt het beslag.

Verborgen gebreken

Wat zijn verborgen gebreken ?

Dat zijn gebreken die de koper niet tijdens een bezichtiging zelf had kunnen waarnemen. Er rust echter een onderzoeksplicht op de koper die meebrengt dat een koper soms een bouwtechnische keuring moet laten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer een koper geen enkele bouwtechnische kennis heeft of en het een oude woning betreft. Gebreken die tijdens een bouwtechnische keuring naar voren zouden zijn gekomen, zijn vaak geen verborgen gebreken.

Wie is aansprakelijk bij verborgen gebreken ?

Dat is afhankelijk van de inhoud van de koopakte. Hierin worden de rechten en plichten van koper en verkoper vastgelegd. In een standaard NVM-koopakte ligt het risico van verborgen gebreken in beginsel bij de koper. Het is daarom zaak de woning goed te onderzoeken. In de NVM-koopakte is echter ook de garantie opgenomen dat de woning voor normaal gebruik geschikt moet zijn. Bij zeer ernstige gebreken kan de koper een beroep doen op deze garantie.

Heeft de verkoper een mededelingsplicht ?

Bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand heeft de verkoper en/of de verkoopmakelaar een mededelingsplicht. Zij moeten de koper zo volledig mogelijk informeren over de eigenschappen van de woning of het bedrijfspand. Alles wat voor de aankoopbeslissing van belang is, dient aan de koper te worden medegedeeld. Bijvoorbeeld het feit dat er het afgelopen jaar een lekkage is geweest. Vaak wordt hier ook een vragenlijst voor gebruikt. Verzaakt de verkoper zijn of haar mededelingsplicht dan kan hij/zij aansprakelijk zijn voor de herstelkosten. Ook kan de koper soms een deel van de aankoopprijs terugvorderen of de hele koopovereenkomst ontbinden.

Overig

Wanneer is een advocaat verplicht?

Bij de kantonrechter kan iedereen zelf in persoon procederen. Dat houdt in dat je geen advocaat hoeft in te schakelen. Een geschil komt terecht bij de kantonrechter indien het belang van het geschil onder de 25.000 euro ligt. Ook arbeidsgeschillen en huurgeschillen worden altijd door de kantonrechter behandeld.

Wat als ik geen advocaat kan betalen?

Indien u een advocaat kunt betalen, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (ook wel toevoeging of prodeo advocaat genoemd). U kunt contact opnemen met het Juridisch Loket (tel: 0900 80 20) en informeren of u hiervoor in aanmerking komt.

Wat kost een advocaat?

Een advocaat kost gemiddeld tussen de 125-225 euro per uur. Vaak kunt u echter ook een vaste prijs afspreken of misschien komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging of pro deo advocaat).

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur