Bel 024-7600 760

Privacyverklaring

De eenmanszaak TIJS advocatuur (KvK 57644918) hecht belang aan de bescherming van
persoonsgegevens. TIJS advocatuur ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens verzameld worden als u onze
website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw
gebruikservaring wordt verbeterd.

Toepassing

Deze verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie
TIJS advocatuur persoonsgegevens verwerkt:

1. (potentiële) cliënten;
2. bezoekers van het kantoor van TIJS advocatuur;
3. bezoekers van www.tijsadvocatuur.nl;
4. alle overige personen die met TIJS advocatuur contact opnemen of van wie TIJS
advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

TIJS advocatuur verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of
digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals
contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere
persoonsgegevens;
2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of
branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van TIJS advocatuur zijn
gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het
eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop
door de website wordt genavigeerd);
4. TIJS advocatuur heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media
platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer
van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere
persoonsgegevens.
5. door andere instanties zoals de rechtbank, het OM of de Raad voor Rechtsbijstand aan
TIJS advocatuur zijn verstrekt.

De website van TIJS advocatuur bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social
media knoppen van Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden
persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. TIJS advocatuur is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media
platformen. Evenmin is TIJS advocatuur verantwoordelijk voor het privacybeleid en het
gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag
hoe Facebook en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de
privacyverklaringen van deze platformen.

Doeleinden verwerking

TIJS advocatuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot de verlening van juridische diensten;
2. opstellen en innen van declaraties;
3. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
4. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte
marketingacties;
6. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite
voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en het
klikgedrag.
7. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 Naam  Adres  geslacht  Geboortedatum  Geboorteplaats  Bankrekeningnummer
 IP-adres  BSN-nummer  Klantnummers bij bedrijven  E-mailadres  Medische
informatie  Informatie over inkomen  Telefoonnummer  Overige persoonsgegevens

Rechtsgrond

TIJS advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór
de intrekking;
2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het
verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor
Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld op grond van de Wwft en Wet op de
Rechtsbijstand;
4. een gerechtvaardigd belang.

Verwerkers

TIJS advocatuur kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers)
inschakelen TIJS advocatuur sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet
aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. TIJS
advocatuur maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert
en beveiligt.

Persoonsgegevens delen met derden

TIJS advocatuur deelt gegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor
het voldoen aan een wettelijke plicht nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het
nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (met een
gerechtelijke instantie of advocaat), het sluiten van een overeenkomst, het declareren aan de
Raad voor rechtsbijstand of de contacten met een verzekeraar of deurwaarder. Bij het voldoen
aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke
transacties. Ook worden gegevens gedeeld met de cloudprovider en IT-leverancier. TIJS
advocatuur deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens

TIJS advocatuur hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. papieren werkdossier: tenminste 5 jaar en maximaal 7 jaar na afronding van de zaak. In
uitzonderingsgevallen kunnen dossiers in het belang van de cliënt langer worden bewaard;
2. digitaal zaakdossier: tenminste 5 jaar en maximaal 7 jaar na afronding van de zaak. In
uitzonderingsgevallen kunnen dossiers in het belang van de cliënt langer worden bewaard;
3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
4. bezoekers van de website www.tijsadvocatuur.nl: 2 jaar na het laatste bezoek aan de
website.

Wijzigingen privacyverklaring

TIJS advocatuur kan dit privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de
website van TIJS advocatuur gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyverklaring regelmatig
te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
Rechten, vragen en klachten
Een betrokkene heeft het recht TIJS advocatuur te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te
rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking
bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met TIJS advocatuur.

TIJS. advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC  Nijmegen
Tel: 024-7600 760
@ info@tijsadvocatuur.nl