Bel 024-7600 760

Het belang van de ingebrekestelling. Ondanks wanprestatie toch geen schadevergoeding !

Een ondernemer had een nieuw softwarepakket aangeschaft. Het betrof de levering en implementatie van nieuwe administratiesoftware. Nadat de het systeem in gebruik werd genomen, bleek al snel dat het niet voldeed aan de daaraan te stellen eisen.  De leverancier van de software stelde voor enkel gebreken binnen twee weken te herstellen en adviseerde een alternatieve werkwijze zodat het systeem toch bruikbaar was. Drie weken nadat het voorstel was gedaan had de ondernemer er genoeg van en trok hij de stekker uit het project. Hij nam zijn oude software weer terug in gebruik.

In opdracht van de ondernemer wordt een onderzoek ingesteld naar de bruikbaarheid van het systeem. Uit deze second opinion zou blijken dat het systeem niet geschikt was. De ondernemer stuurt een sommatie naar de leverancier waarin wordt aangedrongen op een bevredigende oplossing. Partijen komen niet tot een oplossing en de ondernemer start een rechtszaak.

De rechtbank geeft aan dat de ondernemer de leverancier nimmer in gebreke heeft gesteld en haar zodoende geen kans heeft gegeven de problemen op te lossen. De brief waarin wordt aangedrongen op een bevredigende oplossing voldoet niet als ingebrekestelling. Er wordt in de brief immers niet aangedrongen op het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie. Een bevredigende oplossing kan immers ook een gedeeltelijke compensatie inhouden. De vordering tot ontbinding en schadevergoeding wordt door de rechtbank afgewezen.

Vaak wil men de andere partij geen kans meer geven alsnog deugdelijk te presteren. Men is er vaak “klaar mee”. Het is dan toch van wezenlijk belang dat een ingebrekestelling wordt verstuurd. Hierin moet verzocht worden alsnog deugdelijk te presteren binnen een gestelde termijn. Doet men dit niet dan is de kans groot dat ondanks de wanprestatie geen recht op schadevergoeding bestaat.

Deel: