Bel 024-7600 760

Gerechtshof Arnhem: Overgang huurrecht van VOF naar B.V.

Het komt vaak voor dat een onderneming gedreven wordt door een VOF en de VOF hiervoor een huurovereenkomst aangaat. Op een later moment wordt vaak een besloten vennootschap opgericht die de onderneming voortzet. Soms wordt verzuimd de verhuurder hiervan in kennis te stellen, laat staan dat de verhuurder om toestemming wordt gevraagd voor de contractsovername door de B.V. In een procedure bij het Hof Anhem ging het om de vraag of aan de vereisten voor contractsovername (6:159 BW) was voldaan. De twee vereisten zijn dat er tussen de VOF en de B.V. een akte tot overname dient te worden opgesteld en dat de verhuurder toestemming moet verlenen. Het hof merkt op dat aan de akte niet steeds de eis kan worden gesteld dat de huurovereenkomst specifiek wordt genoemd. Wel moet achteraf kunnen worden vastgesteld welke overeenkomst er wordt overgedragen. Ook een samenstel van meerdere akten waaruit de overdracht blijkt, kan als akte in de zin van 6:159 BW dienen. Het tweede vereiste (medewerking verhuurder) is vormvrij en kan ook worden opgemaakt uit de gedragingen of het stilzwijgen van de verhuurder. In casu kon uit de correspondentie tussen partijen worden opgemaakt dat verhuurder had ingestemd met de overname van het huurcontract door de B.V. Daarbij werden de huurpenningen ook vanaf de overname door de B.V. betaald. Ook speelde mee dat verhuurder zich niet eerder op het standpunt had gesteld dat de VOF de contractspartij was en niet de B.V. Het feit dat de verhuurder een bedrijfsmatige verhuurder was die bekend wordt geacht met het verschil in aansprakelijkheid tussen een VOF en een B.V. speelde ook mee. Het blijft echter altijd raadzaam de verhuurder expliciet om toestemming te vragen en de overdracht van de huurovereenkomst in een akte te benoemen.

Hier vind u meer over huurrecht

Deel: